Privacybeleid

 PRIVACYBELEID JANINE KEIJSER, OOK HANDELEND ONDER DE NAAM KEIJSER ANIMAL COACH 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-1-2020. 

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens worden verzameld als u mijn website of diensten gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe ik uw gegevens bescherm. Alle door mij verzamelde informatie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van Janine Keijser, ook handelend onder de naam Keijser Animal Coach. U dient zich ervan bewust te zijn dat Janine Keijser niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 

Gebruik van mijn diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Janine Keijser of die van een derde partij die mijn website beheert, daarvoor heb ik een bewerkersovereenkomst afgesloten met bHosted BV om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik, tenzij dit nodig is voor een goede uitvoering van mijn dienstverlening. 

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar voor een goede dienstverlening nu en in de toekomst. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk mijn diensten uit te voeren, uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Janine Keijser of die van een derde partij (bHosted BV). Ik gebruik deze gegevens alleen voorzover dit nodig is voor de uitvoering van mijn diensten of het leggen van contact in verband met een van mijn diensten. 

Cookies 
De term ‘cookies’ verwijst naar bestanden die van een website worden gedownload naar de harde schijf van uw computer. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ik gebruik cookies niet voor het ophalen van informatie van je computer anders dan de informatie die origineel naar je computer is verstuurd. Ik gebruik de informatie in cookies niet voor promotie of marketing activiteiten. 

Cookie-instellingen in uw browser 
In uw browser of op uw apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee u kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleegt u de Help-onderwerpen van uw browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als u het gebruik van cookies in uw browser hebt uitgeschakeld. 

Afmelden voor cookies 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Doeleinden 
Bij uw bezoek aan mijn website wordt informatie verzameld en bewaard voor statistische doeleinden. Dit is voor een goede functionaliteit van de website. Als u mij benaderd voor een van mijn diensten verwerk ik uw gegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw bestelling en uw betaling, het uitvoeren van mijn diensten, contact te leggen in verband met een gemaakte afspraak of geplande cursus, te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten, de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, het bieden van gerichte begeleiding bij consulten en cursussen, het verzenden van mijn email nieuwsbrief. Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Derden 
Ik deel uw persoonsgegevens alleen met derden mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht (nodig voor het technische beheer van de website en het mailprogramma), sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrek ik w persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming. 

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@animalhealercoach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verkregen over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@animalhealercoach.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Ik maak geen gebruik van automatische besluitvorming. 

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig 
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@animalhealercoach.nl. Ik heb o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: een virusscanner en firewall, versturing van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding; dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

Overige vragen 
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen via info@animalhealercoach.nl 

Contactgegevens 

Keijser Animal Coach 

t.a.v. Janine Keijser 

1151 CZ Broek in Waterland 

www.luisterennaardieren.nl www.animalhealercoach.nl www.animalhealercoach.com www.dierentolkamsterdam.nl 

info@animalhealercoach.nl 

+31615566391