Algemene Voorwaarden, Disclaimer en Copyright

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Janine Keijser, ook bekend onder de handelsnaam Keijser Animal Coach, gevestigd te Broek in Waterland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65030745

Websites: www.luisterennaardieren.nl en www.animalhealercoach.nl / www.animalhealercoach.com

E-mailadres: info@animalhealercoach.nl

Telefoonnummer: 0615566391 (bereikbaar: maandag t/m donderdag van 13:00-17:00)
Btw-identificatienummer: NL183529984B01
KvK nummer: 65030745

Janine Keijser verstrekt aan een ieder die een overeenkomst met haar wil sluiten op verzoek een kopie van deze Algemene Voorwaarden.

DISCLAIMER
De informatie die Janine Keijser verstrekt is geen vervanging van reguliere psychologische of medische begeleiding van mens en/ of dier. Dit geldt voor alle informatie die Janine Keijser verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot: de websites www.luisterennaardieren.nl, www.animalhealercoach.nl en www.animalhealercoach.com, (online) cursussen, workshops, webinars, interviews, meditaties, artikelen op andere websites, sessies, gesprekken, emails en door Janine Keijser geplaatste informatie en reacties op Facebook of elders online.
Janine Keijser is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de informatie die gegeven is, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie.
Janine Keijser besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van haar websites. Door het verkrijgen van toegang tot bovengenoemde websites, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

COPYRIGHT
Geen enkele inhoud van de websites, workshops, meditaties, cursussen, consulten en / of enig aan de afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld product of elektronisch product (waaronder tekst, audio, video en afbeeldingen) mogen worden verspreid, gedeeld of vermenigvuldigd op wat voor wijze dan ook, mits met voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Janine Keijser.

PRIVACY
Zie PRIVACYBELEID

Artikel 1 – Online meditaties en online cursussen
1.1 De aankoop van een online meditatie en/ of online cursus is definitief. Een online meditatie of cursus is een levering van digitale inhoud. Na betaling krijg je direct toegang tot de meditatie of het eerst deel van de cursus. Je doet afstand van de bedenktijd van 14 dagen en van het recht op ontbinding. Het is niet mogelijk je geld terug te krijgen van online meditaties of online cursussen.
1.2 De online meditatie en/ of online cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij aanschaf ontvang je toestemming om de video’s, audiobestanden, teksten en overige inhoud van de meditatie en/ of cursus in te zien en te volgen voor persoonlijk gebruik.
1.3 Het is niet toegestaan informatie, video’s, audiobestanden, teksten en andere inhoud van de meditatie, cursus en / of de internetsite(s) te vermenigvuldigen, publiceren, verspreiden of op een andere wijze aan derden kenbaar of toegankelijk te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Janine Keijser. Ook is het niet toegestaan je inloggegevens te delen met anderen.
1.4 Janine Keijser doet haar best om ervoor te zorgen dat het online (cursus) materiaal op tijd beschikbaar is. Janine Keijser kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed, of andere oorzaken die buiten haar macht liggen.
1.5 Een online meditatie en / of cursus is, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen, toegankelijk voor een periode van 12 maanden na aankoop van de online meditatie en / of cursus. Toegang tot de online cursus kan jaarlijks worden verlengd door middel van een strikt persoonlijk abonnement. De kosten daarvan dienen voorafgaand aan het vervolgjaar te worden voldaan.
1.6 Janine Keijser behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online meditaties, online cursussen en / of andere diensten. Indien het aankoopbedrag reeds is betaald door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort. Bij vermoeden van misbruik van de inloggegevens of het maken van inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht behoudt Janine Keijser zich het recht voor de persoon en/ of personen uit te sluiten van verdere deelname aan meditaties, cursussen en andere online diensten zonder teruggave van het aankoopbedrag.

Artikel 2 – Workshops en cursussen
2.1 Janine Keijser verzorgt ook niet-digitale workshops en cursussen. Aanmelding voor een workshop of cursus is pas definitief na betaling. Na de bedenktijd van 14 dagen kan de betaling niet meer worden teruggestort. In overleg met Janine Keijser kun je wel iemand
anders in jouw plaats laten gaan, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden die voor de aanmelding voor de workshop en/ of cursus worden gesteld.
2.2 Bij aanmelding voor een workshop of cursus binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop of cursus, stem je ermee in af te zien van de bedenktijd en is je inschrijving direct na betaling definitief en kan deze niet worden teruggestort. In overleg met Janine Keijser kun je wel iemand anders in jouw plaats laten gaan, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden die voor de aanmelding voor de workshop en/ of cursus worden gesteld.
2.3 Janine Keijser behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een workshop of cursus. Indien het cursusgeld reeds is betaald, zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
2.4 Het is niet toegestaan opnames van de workshops en/ of cursussen te maken, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken of enig verstrekt cursusmateriaal te publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

Artikel 3 – Consulten
3.1 Een consult, zijnde een reading, healing of coachingsessie, kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden verplaatst via e-mail of het telefoonnummer bovenaan deze algemene voorwaarden of via het contactformulier op de internetsite www.animalhealercoach.nl. Bij afmelding binnen 48 uur is het gehele bedrag verschuldigd van de reading, healing respectievelijk coachingsessie.
3.2 Indien het consult wordt ingepland en uitgevoerd binnen 14 dagen na aanvraag van het consult, stem je ermee in af te zien van de bedenktijd.
3.3 Betaling van een consult dient uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden op het rekeningnummer op de toegezonden factuur, tenzij vooruitbetaling overeen is gekomen.
3.4 Heeft je dier een fysieke aandoening of ernstig gedragsprobleem dan gaat Janine Keijser er vanuit dat daarnaast ook reguliere hulp wordt ingeschakeld voor je dier.

Artikel 4 – Overige rechten en plichten van cursisten
4.1 Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de workshopdagen, cursusdagen, praktijkdagen en andere activiteiten in het kader van een workshop of cursus.
4.2 De cursist is verplicht zich gedurende de workshop, cursus of praktijkdag correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen.
4.3 De cursist is verplicht melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten, bezoekers en/of dieren. Deze melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.
4.4 De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om een (online) cursus of workshop te volgen. Janine Keijser aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Janine Keijser voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten. Er geldt geen recht op teruggave van betaalde (cursus)kosten bij het ontbreken van een geschikte lichamelijke en / of geestelijke gesteldheid of het ontstaan hiervan ten tijde van een (online) workshop of cursus. 

Artikel 5 – Overige rechten en plichten van Janine Keijser
5.1 Janine Keijser bepaalt de plaats en tijd waarop een workshop, cursus of praktijkdag wordt gegeven. Janine Keijser is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Janine Keijser zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
5.2 Janine Keijser is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de workshop, cursus of praktijkdag te ontzeggen indien:
a. de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 gedraagt;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten, bezoekers en/of dieren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Janine Keijser mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Janine Keijser mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste product heeft ontvangen;

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
7.1 Janine Keijser sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor e-books en voor audio- en video-opnamen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
7.2 Je stemt ermee in af te zien van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor online meditaties en/ of online cursussen. Zie ook artikel 1.1 van deze Algemene Voorwaarden.
7.3 Je stemt ermee in af te zien van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen bij aanmelding voor een consult, workshop of cursus die plaatsvindt binnen de termijn van 14 dagen. Zie ook artikel 2.2 en artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden.
7.4 Teruggave van het aankoopbedrag is in bovengenoemde gevallen niet mogelijk, ongeacht de reden.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
8.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.2 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping verzonden via e-mail of de contactgegevens onderaan deze algemene voorwaarden.
8.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het voorgaande lid bedoelde melding, zendt de consument het product terug.
8.4 De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product.
8.5 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Janine Keijser verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Janine Keijser bij herroeping
9.1 Indien de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze is geschied, stuurt Janine Keijser na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is.
9.3 Janine Keijser vergoedt de betalingen van de consument voor het product/ de producten die rechtsgeldig is/zijn herroept, inclusief eventuele leveringskosten door haar in rekening gebracht voor het geretourneerde product (maar dus niet de kosten van het terugzenden door de consument!). Janine Keijser zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
9.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 10 – beëindiging van de overeenkomst
Janine Keijser heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  1. In de gevallen genoemd in de artikel 1.5 en artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden.
  2. De afnemer van een dienst of product van Janine Keijser ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  3. De afnemer van een dienst of product van Janine Keijser (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11 – Betaling
11.1 Betaling geschiedt via Ideal of anderszins via (vooruit)betaling, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet per vooruitbetaling is betaald, dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door Janine Keijser aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij anders is overeengekomen.
11.2 De afnemer van een dienst of product van Janine Keijser heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Janine Keijser te melden.
11.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Janine Keijser is het niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens haar te verrekenen met een vordering van de afnemer op Janine Keijser, uit welke hoofde dan ook.
11.4 Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Janine Keijser is gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en Janine Keijser gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud producten
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen de afnemer op grond van enige overeenkomst aan Janine Keijser verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de afnemer over.

Artikel 13 – Auteursrecht, intellectuele en industriële eigendomsrechten
De afnemer dient alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Janine Keijser en Keijser Animal Coach geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het is niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van de ondernemer) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Janine Keijser enig aan de afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld product of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken.

Artikel 14 – Levering en uitvoering
14.1 Janine Keijser zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
14.2 Als plaats van levering van een product geldt het adres dat de afnemer van het product aan Janine Keijser kenbaar heeft gemaakt.
14.3 Janine Keijser zal geaccepteerde bestellingen van producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging van een product langer dan 30 dagen zal duren, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht de bestelling van het product te annuleren en de betaling voor de geannuleerde producten terug te ontvangen.
14.4 Janine Keijser is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens de afnemer van een dienst of product op te schorten zolang de afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Janine Keijser, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.
14.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Reclames en aansprakelijkheid
15.1 Janine Keijser draagt er zorg voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
15.2. De afnemer van een dienst is zelf gehouden te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om een door Janine Keijser aangeboden cursus, workshop, praktijkdag of coachingsessie te volgen. Janine Keijser aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid, noch voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
15.3. Janine Keijser aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van cursisten of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de cursist in de (les)lokalen van Janine Keijser.
15.4 Janine Keijser is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de afnemer van een dienst of product overkomt tijdens of in verband met het volgen van een cursus, workshop, praktijkdag of enig consult, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Janine Keijser of haar docenten.
15.5 De leerling vrijwaart Janine Keijser voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 4 lid 3 bedoelde ziekte of aandoening.
15.6 De informatie die Janine Keijser verstrekt is geen vervanging van reguliere psychologische of medische begeleiding van mens en/ of dier. Janine Keijser is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de informatie die gegeven is, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie.
15.7 De aansprakelijkheid van Janine Keijser uit hoofde van enig overeengekomen levering van een product of dienst is beperkt tot voor met de levering van een product of dienst factuurwaarde/het bedrag dat de afnemer ter zake van de producten en/of diensten aan Janine Keijser heeft voldaan.
15.8 De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of een product of dienst aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Janine Keijser daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien door de afnemer is aangetoond dat een product of dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Janine Keijser de keuze het desbetreffende product of de dienst tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product of dienst dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 16 – Klachtenregeling
16.1 Janine Keijser draagt er zorg voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Janine Keijser.
16.3 Bij Janine Keijser ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn beantwoord.

Artikel 17 – Geschillen
Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door de ondernemer met de afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zullen schriftelijk of per e-mail aan de afnemer worden verstrekt.

Herroepingsformulier